Nīkajas ticības apliecība un... kristiešu vienprātība (2.daļa)

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!
Ir atkal laiks turpināt pārrunas par tēmu, kura uztrauc ne tikai vienu cilvēku vai tikai vienu konfesiju, bet interesē daudzus, jo daudzus Jēzus sekotājus. Tēmu, kura ir radījusi galvas sāpes ne vienam vien mācītājam un draudzes kalpotājam. Tēmu, kura ir radijusi cilvēciskās pārdomas ilgus gadu simtus. Cilvēkiem, un kristiešiem it seviški, vienmēr ir bijuši divi ļoti grūti jautājumi saistībā ar Dievu.
Un tie ir – Kas Viņš ir? Kāds Viņš ir?

Lai mēs varētu kaut cik apjaust vai minimāli izprast, kāpēc šī tēma ir tik svarīga, mums būtu jāatkārto divas atziņas, kuras parasti cilvēkiem (kristiešiem arī; pat ļoti bieži!) mēdz aizmirsties.

Proti, pirmā vienkāršā atziņa –
likuma pārkāpšana ir sodāma. Nevar notikt tā, ka likumos paustie, normālās dzīves principi tiek ignorēti vai mainīti kā kuro reizi iegribās vai katreiz, kad rodas jauni apstākļi, tad likumā noteiktos principus varēs mainīt un pielāgot jaunajiem apstākļiem. Raksti šo atziņu apliecina ļoti vienkāršos vārdos – Grēka alga ir nāve!

Otra atziņa jau sarežģītāka –
kristieši, sludinot labo vēsti, vienmēr ir uzsvēruši sekojošu Dieva attieksmi pret cilvēku – Dievs ir nācis uz Zemi, lai izglābtu cilvēku. Dievs mīl cilvēku cilti! Dievs vienmēr ir bijis žēlastības pilns. Līdz ar to laika gaitā ir izveidojies priekšstats, ka galvenā problēma ir Zemes cilts krišana grēkā. Tas ir iemesls visām Visuma problēmām. Virspusēji lasot Rakstus, tieši tā arī liekas – Dievs radīja zemi un visu pārējo, kas nepieciešams cilvēka eksistencei. Raksti saka - viss bija labs! Cilvēks bija tas, kurš neklausīja Dieva balsi un sagandēja visu. Tagad mēs, Ādama un Ievas pēcteči, dzīvojam grēka sekās.

Taču mazliet iedziļinoties Rakstos, varam tomēr nojaust, ka lietas ar cilvēka grēkā krišanas apstākļiem nav tik vienkāršas kā pirmā acu mirklī šķiet. Ja problēma būtu tikai cilvēka rīcībā, tad viss būtu ļoti vienkārši. Ļoti vienkāršos vārdos to varam izteikt šādi – Pārkāpēju sodam, tas ir, iznīcinām, un radām jaunu būtni. Un dzīvojam bez bēdām tālāk. Taču Rakstos ir skaidri pateikts, ka cilvēks pats labprātīgi pēc savas vēlmes nepārkāpa likumu. Cilvēku pievīla (apmānīja, piemānīja) čūska. Tātad – cilvēks ir viltības upuris. Lai kas tur Ēdenes dārzā notika vai neneotika, tomēr ir fakts – grēks ir sabojājis attiecības starp Dievu un cilvēku, un kā sekas arī cilvēka attiecības ar cilvēku. Ar šo neparasto rīcību arī visa radība un daba tika pakļauta ciešanām. Taču šeit varam apstāties, jo rodas argumenti un motīvi, kā arī ciets pamats uzdot piekasīgus un glumus jautājumus.

Ar kādu nolūku tika pievilts cilvēks? Kam tas ir izdevīgi? Kāds ieguvums ir viltības paudējam? Kāds ir viltnieka mērķis? Kam tiek uzbrukts?

Atkal, ļoti vienkāršotā valodā, turpināsim.
Raksti saka – bauslības gals ir mīlestība! ... Bauslība ir mīlestības likums! ….

Mozus mācīja tautu (5.Moz.6.nod.):
4 Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.
5 Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.
6 Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī.

Kristus cilvēkus mācīja (Mat.22.nod.):
37 Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.
38 Šis ir augstākais un pirmais bauslis.
39 Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.
40 Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši."

Apkopojot visas idejas varam droši teikt, ka bauslība ir mīlestības likums tās augstākajā izpausmē. Klāt pieliekam apustuļa Jāņa atziņu – Dievs ir mīlestība!

Čūska (ļaunais) sarīkoja sacelšanos. Par sacelšanās iemeslu, minot argumentu, ka Dievs ir izveidojis likumu, kurš apspiež brīvības izpausmes, kuram pakļaujoties ir grūti dzīvot. Un tā tālāk. Citos vārdos varam teikt, ka čūska pasludina, ka likums nav mīlestības likums, bet verdzības likums. Līdz ar to Dievs nav mīlestība, bet Dievs ir tirāns, diktators, kurš nepazīst mīlestību. Viņš nezin, ko vispār nozīmē mīlēt, būt mīlētam.

Tagad mēs varam kaut cik apjaust, kāpēc Kristus tika aizvests tuksnesī 40 dienas. Tuksneša piedzīvojums bija visnopietnākā krīzes situācija, kurā Kristus apņēmība tika pārbaudīta ar vissmagākajiem kārdinājumiem. Tā atbildības nasta, kuru uzņēmās Dieva Dēls bija tik liela, ka no Kristus lēmuma par Viņa dzīves misiju, bija atkarīga ne tikai cilvēka eksistence un glābšana, bet arī Visuma eksistence un pastāvēšana. Jo – ja Dieva likums ir netaisns (bez mīlestības), tad Visumā tiek mainīta pastāvēšanas argumentācija un izjaukta kārtība, kura balstās dzīvībā. Un līdz ar to viss beigsies sacelšanās asiņainajos karos (tēlaini izsakoties).

Katram, kurš ir gatavs uzņemties vadītāja amatu, līdera lomu ir jābūt gatavam, ka tiks apvainots mīlestības trūkumā. Ir jābūt gatavam tuksneša pārdzīvojumiem un jābūt gatavam pieņemt lēmumus, kuri nebūs populāri un netiks atbalstīti tautā.

Patiesībā Zeme un cilvēks ir kaujas lauks, kurā cīņa norit starp Dievu un čūsku! Dievs, uz čūskas apvainojumu par mīlestības trūkumu, nevar neatbildēt. Viņam ir noteikti jāatbild! Atbildei jābūt tādai, lai nevienam nerastos šaubas par Dieva mīlestību. Atbildei ir jābūt mīlestības pilnai, no jebkura skatu punkta raugoties! Dievs kā likuma devējs un uzturētājs caur sava Dēla upuri Golgātas krustā deva atbildi čūskai un cilvēka ciltij. Šī atbilde ir mīlestības piesātināta, pielieta, piepildīta ...

Ir cilvēki un arī kristieši, kuri aizstāv sekojošas domas vai idejas – vārds Trīsvienība nav atrodams Bībelē, tāpēc tāda Trīsvienības mācība nav pareiza, vai neeksistē. Un vēl kāda doma – dzīvē un dabā nav analogu šai mācībai.

Es vēlētos iebilst ar sekojošiem argumentiem –
  • Vārds Uģis nav pieminēts Bībelē, bet man ir tāds vārds un es tomēr esmu.
  • Tāda lieta kā elektrība arī nav pieminēta Bībelē, un mēs to neredzam, bet lampiņa tomēr deg. Pamēģini piekskarties kailiem vadiem!
  • Vējš ir Bībelē pieminēts, bet tu viņu neredzi, bet jūti ar savu ķermeni.
  • Vārdi atoms, neitrons, elektrons, pozitrons nav minēti Bībelē, tomēr cilvēki ir noskaidrojuši – tādi ir!
  • Vārds mīlestība ir Bībelē pieminēts, bet tu viņu neredzi, tā nāk no taviem dvēseles dziļumiem un tu to jūti … pats dīvainākais to jūt tas, kuru tu mīli! Un var atbildēt ar mīlestību! Vai nav kolosāli!!!
Man šķiet, ar Trīsvienību un vienotību ir daudz sarežģītāk, nekā cilvēks iedomājas.
Lai jums Kristus žēlastība un miers sirdī no Dieva Tā Kunga!

​(Nākošajā reizē par Jēzus vietu Trīsvienībā.​)
Nīkajas ticības apliecība un... kristiešu vienprātība (2.daļa) Nīkajas ticības apliecība un... kristiešu vienprātība (2.daļa) Reviewed by Unknown on svētdiena, novembris 20, 2016 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.