Gamaliēla garīgais mantojums

Arvīds Irmejs:

Farizejs Gamaliēls Jaunajā Derībā pieminēts tikai divās epizodēs, tomēr viņu piemin arī vēstures avoti, kas lielā mērā apstiprina jau no Bībeles zināmo. Lai gan informācija ir skopa, tomēr ir skaidrs, ka Gamaliēla ģimenes slavenie pārstāvji tika cienīti par viņu gudrību un piesardzīgajiem spriedumiem. To ļoti uzskatāmi atspoguļo Jēzus mācekļu kārtējā nopratināšana jūdu augstās tiesas Sinedrija priekšā.

   
Nedaudz par šīs epizodes īso priekšvēsturi. Apustuļi sludina par Jēzu, augšāmcelto Mesiju. Sludināšanu pavada zīmes un brīnumi. Ticīgo skaits aug. Augsto priesteri un saduķejus pārņem skaudība. Apustuļi tiek iemesti cietumā. Naktī Kunga eņģelis atver cietumu un izved apustuļus brīvībā. Nākamajā rītā par lielu pārsteigumu visam sinedrijam cietums ir tukšs, un apustuļi atkal templī māca tautu. Jebkuram saprātīgam cilvēkam ir skaidrs, ka noticis ir kaut kas pārdabisks. Uz mirkli neliela saprāta balss it kā pamostas arī sinedrija kalpotājos. Tempļa sargi neuzdrošinās apustuļus atkārtoti apcietināt ar varu, lai gan pamatā tās ir bailes no tautas atriebības. Tauta redz un saprot neparastās lietas, tomēr sinedrija locekļu reliģiskais fanātisms viņus padara praktiski aklus. Pēterim atliek pateikt tikai dažus teikumus par Kristu, un nesenie notikumi atkal pilnībā pazūd no tautas garīgo līderu perspektīvas.
Dzirdētais tos satracināja, un tie gribēja viņus nogalināt. Tad sinedrijā piecēlās kāds farizejs, vārdā Gamaliēls, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, un pavēlēja izvest šos cilvēkus uz brīdi ārā. Viņš teica: “Israēlieši, apdomājiet labi, pirms jūs ko darāt ar šiem cilvēkiem. Jo vēl pirms kāda laika sacēlās Teuds, uzdodamies par nezin ko. Viņam pieslējās ap četri simti vīru; bet, kad viņu nogalināja, visi, kas viņam ticēja, izklīda, un iznākumā nekā nebija. Pēc šī sadumpojās galilejietis Jūda tautas skaitīšanas dienās un sacēla tautu sev līdzi; arī tas gāja bojā, un visi viņa piekritēji tika izklīdināti. Un tagad, es jums saku, atstājieties no šiem cilvēkiem un atlaidiet viņus. Ja šis viņu nolūks vai darbs nāk no cilvēkiem, tas izjuks. Bet, ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt. Ka tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem.” Un tie viņu paklausīja. Viņi pasauca apustuļus, tos šaustīja un, piekodinājuši Jēzus vārdā vairs nerunāt, atlaida. Viņi aizgāja no sinedrija priecīgi, jo bija atzīti par cienīgiem ciest negodu viņa vārda dēļ. Dienu no dienas viņi nemitīgi mācīja un sludināja Kristu Jēzu gan templī, gan mājās.
Vēlos pievērst uzmanību vairākām lietām, kas no šī notikuma raksturo Gamaliēlu:
  1. Gamaliēls pavēl izvest apsūdzētos apustuļus ārā. Šķietami nenozīmīga detaļa, tomēr parāda pārdomātu un mērķtiecīgu rīcību, lai glābtu viņu dzīvības. Tas nebija viegls uzdevums – novērst reliģiskā fanātisma sakarsēto prātu agresīvo plānu. Ja Gamaliēls savus argumentus izteiktu  mācekļu klātbūtnē, viņš augsto priesteri, tiesas locekļus un vecajos būtu nostādījis ļoti neērtā situācijā, kas būtu pielīdzināms publiskam pazemojumam, un Gamaliēla padomu uzklausīt būtu neiespējami. Mūsdienās esam pieraduši pie vārda brīvības un esam pieraduši, ka publiski, ar sociālo tīklu palīdzību, varam risināt jebkuras šaurākas kopienas un plašākai sabiedrībai aktuālas problēmas. Gamaliēla pieredze atgādina, ka diskusiju kultūrai un cieņai pret oponentu ir izšķiroša loma mērķa sasniegšanā.
  2. Gamaliēla izvēlētie argumenti nav teoloģiski, bet nesenā tautas pieredzē balstīti. Tā vietā, lai citētu Vecās Derības rakstuvietas par Mesijas ciešanām, augšāmcelšanos vai pravietoto tautas neticību, Gamaliēls izvēlās pietiekami neitrālus piemērus no dzīves. Sinedrija atmiņā tiek atsaukti divi nesenās pagātnes pašpasludināti tautas glābēji, revolucionāri, kuri, kā varam noprast, tika nogalināti/aizgāja bojā, un viņu sekotāji izklīda. Likvidējot līderi, sekotāji izklīst, jo kustības ideja nav pietiekoši spēcīga. Gamaliēla secinājums par šīm abām neveiksmīgajām kustībām ir lakonisks – šis nolūks vai darbs nāca no cilvēkiem un izjuka. Starp rindiņām var lasīt Gamaliēla norādi uz Kristus nāvi – arī apustuļu kustībai līderis ir nogalināts, un būtu tikai likumsakarīgi, ka arī šī kopiena izjuktu, ja sludinātais evaņģēlijs būtu cilvēku nolūks un darbs.
    Gamaliēls nav tikai teorētķis ar plašām rakstu zināšanām un izpratni. Slavenais rabīns ir dziļi dievbijīgs cilvēks, kurš apzinās cilvēcīgo nespēku un Dieva spēku. Bezdievīgās kustības agrāk vai vēlāk aizies bojā savā bezdievībā, un ticīgo primārais uzdevums šajā pasaulē nav nodarboties ar to apkarošanu. Gan Dievs savā mūžīgajā gudrībā un varenajā spēkā pratīs ar tām tik galā. Kristus uzdevums saviem sekotājiem ir sludināt evaņģēliju, ko apustuļi arī uzticīgi īstenoja. Kristietība būtu varējusi ietaupīt tik daudz nevajadzīgu ciešanu un sāpju, ja Gamaliēla gudrība un ticība Dieva nolūkam un spēkam tiktu vērtēta un cienīta. Šī pilnvaru pārvērtēšana, Kristus dotā uzdevuma pakārtošana citām prioritātēm noniecina Dieva spēku un spēju kontrolēt notikumus. Izsakoties ar Lutera sievas Katerīnas fon Boras citātu, cilvēki sāk rīkoties tā, it kā  “Dievs būtu miris”.
  3. Jebkurā viskarstākajā un nežēlīgākajā diskusijā pieļauj kaut niecīgāko iespēju – bet ja nu es kļūdos? Bet ja nu es kaut ko neņemu vērā? Bet ja nu es kaut ko pārprotu? Bet ja nu man nav pilna informācija par šo lietu? (Starp citu, mums kā cilvēkiem nekad nav 100% informācija par nevienu lietu, kurā iesaistīti citi cilvēki) Gamaliēls apelē sinedrijam- bet ja nu jūs kļūdāties? Padomājiet arī par otru iespēju! Viņš saka: “Bet, ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt! Ka tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem!”
Gamaliēla vārdu otrreiz Bībelē piemin viens no Gamaliēla skolniekiem – apustulis Pāvils. Pāvils pēc ilgiem svētītos misijas ceļojumos pavadītiem gadiem viesojas Jeruzālemē. Uzņemšana gan nav neko viesmīlīga. No drošas nāves pēdējā brīdī viņu izglābj romiešu karavīri. Pie Romas karspēka nometnes vārtiem, esot stingrā apsardzībā, Pāvils saņem atļauju uzrunāt savus tautiešus.
Vīri, brāļi un tēvi, tagad uzklausiet, ko sacīšu sevis aizstāvībai.” Kad ļaudis dzirdēja, ka viņš runā aramiešu valodā, iestājās pilnīgs klusums. Pāvils turpināja: “Es esmu jūds, dzimis Kilikijas Tarsā, bet uzaudzināts šeit, šajā pilsētā, izglītots stingri sentēvu bauslībā pie Gamaliēla kājām, dedzīgs Dievam, kādi jūs šodien visi esat.”
Pāvils satrakotajam pūlim min Gamaliēla vārdu, jo arī pēc daudziem gadiem tas kalpo kā potenciāla izlīguma un saprāta balss simbols. Gamaliēla vārds joprojām bauda visas tautas cieņu.

Iespējams, tieši no Gamaliēla Apustulis Pāvils bija smēlies ne tikai savu dziļo Vecās Derības izpratni un zināšanas, bet arī mērķtiecību, ticības dedzību, prāta atvērtību un pārliecību par Dieva vareno spēku. Zīmīgi, ka savā vienkāršajā evaņģēlija definīcijā Romas draudzei Pāvils raksta – Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Šajā ģeniāli īsajā evaņģēlija definīcijā ir ielikta visa tā būtība. Evaņģēlijs nav tikai teorētiskas zināšanas, doktrīnas vai atziņas par kaut ko. Evaņģēlijs ir vēsts par ticību spēcīgam Dievam. Dievam, kurš ne tikai ir gana spēcīgs, lai radītu Universu un augšāmceltu savu Dēlu no miroņiem, bet arī nodrošinātu jaunradīšanas, garīgās atjaunotnes darbu katrā cilvēkā.

Kādā no mūsu draudzes Bībeles diskusijām reiz izskanēja komentārs, ka kāds paziņa esot teicis: kristieši jau ir tādi paši cilvēki kā pārējie tikai atklāti nedzer un nepīpē. Ja tāda ir realitāte, tad nekādas teoloģiskas diskusijas, atziņas un likumu grozījumi nespēs glābt kristietības sarūkošo lomu sabiedrībā. Ja kristieši netic Dieva pestījošam spēkam, ja sabiedrība nejūt un nemana šī Dieva spēka darbību ikdienā, ja evaņģēlija būtība nav skaidri saredzama, tad visiem pārējiem kristiešu centieniem ir maza vērtība.

Gamaliēla skolnieks apustulis Pāvils vēstulē Efezas ticīgajiem raksta:
Dievam, kas, ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gods draudzē un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos!
Dievs ar savu spēku ir gatavs strādāt pie mūsu iekšējā cilvēka neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam… Jautājums paliek tikai man pašam, vai man šis piedāvājums interesē?
Gamaliēla garīgais mantojums Gamaliēla garīgais mantojums Reviewed by VA redakcija on otrdiena, marts 02, 2021 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.