Dievs iesaka sadraudzību

... Ikviena valsts, kurā iekšējs naids, aiziet bojā; un neviena pilsēta vai nams, kurā iekšējs naids, nevar pastāvēt. (Mat.12:25)
Dievs ir mīlestība. Viņa eksistences pamatbūtība ir mīlestība. Viņš eksistē trīs Personu harmoniskā vienotībā. Tāpēc nav brīnums, ka Dievs Savas mīlestības harmoniskajās attiecībās iekļauj arī mūs. Viņš ir paredzējis, lai draudze veicinātu harmoniju un vienotību starp Viņa sekotājiem šeit uz Zemes. Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu sabiedrībā, jo tikai dzīvojot sabiedrībā mums ir iespējas likt lietā mīlestību. Un tas ir svarīgi, jo Universa pastāvēšanas pamatā ir mīlestības likums – Dieva un Viņa radības ieinteresētības apkārtējos princips pretēji ieinteresētībai sevī.

Un nav labāks veids, kā lietot šo principu – izdzīvot to starp cilvēkiem, kuri, protams, katrs ir tik atšķirīgi no mums. Tieši dzīvojot starp cilvēkiem, mums visvairāk ir nepieciešama mīlestība un pazemība. Un būsim godīgi – mums ne vienmēr tas izdodas. Diemžēl draudze ir bēdīgi slavena konfliktu un nesaskaņu jomā. Kad mēs vēlamies, lai pārējie draudzē piekrīt tam, ko mēs uzskatam par pareizu, mums ir tendence sajaukt vienotību ar vienveidību.

Bet Dievs vēlas, lai mēs vingrinātos harmonisku attiecību mākslā, un lai mēs priecātos par daudzveidību vienveidības vietā. Tas nozīmē, ka mūsu uzmanība ir jāvirza uz citu, un ne savām vajadzībām. Šī ieinteresētība citos, ko sevī iemieso pats Dievs, ir īstais laimīgas sabiedrības pastāvēšanas pamats, kas darbojas starp cilvēkiem Jēzus organizētajā Baznīcā jau šeit virs zemes, un tā būs arī pamats laimīgai visu Dieva bērnu sadraudzībai Universā visā mūžībā.


Adventistu Baznīcas 28 ticības pamatmācības:
[12] Draudze ir ticīgo kopa, kas atzīst Jēzu Kristu kā Kungu un Pestītāju. Kopā ar Dieva ļaudīm jau no Vecās Derības laikiem arī mēs esam aicināti iznākt no pasaules; un mēs apvienojamies, lai pielūgtu Dievu, lai būtu savstarpējā sadraudzībā, smeltos pamācības Dieva Vārdā, svinētu Kunga Vakarēdienu, kalpotu cilvēcei un pasludinātu Evaņģēliju visā pasaulē. Autoritāti draudze saņem no Kristus, kurš ir miesā nākušais Vārds, kas atklāts Rakstos. Draudze ir Dieva ģimene; draudzes locekļi, pieņemti par Viņa bērniem, dzīvo, pamatojoties uz jaunās derības nosacījumiem. Draudze ir Kristus miesa, ticīgo kopa, kuras Galva ir pats Kristus. Draudze ir līgava, par kuru Kristus mira, lai varētu to svētot un šķīstīt. Kad Viņš atgriezīsies visā godībā, Viņš to stādīs sev priekšā kā pagodinātu draudzi, kā visu laikmetu uzticīgos, kā Viņa asinīm atpirktos, kam nav nekāda traipa vai krunkas, bet kas ir svēti un bez vainas.
Dievs iesaka sadraudzību Dievs iesaka sadraudzību Reviewed by Ivo Roderts on sestdiena, augusts 19, 2017 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.