Kas ir sabats? – 4

Andis Krēsliņš, teoloģijas doktors, pensionēts mācītājs: 

4.daļa. Sabats kā brīvdiena kopā ar Dievu.

Sabats ir bijis un vienmēr būs pareizā diena, kad atpūsties kopā ar Radītāju un mūsu Glābēju. Sabatam ir praktisks pielietojums, kurš atnes svētību un mieru mums šodien un tagad. Sabats tāpat kā visa bauslība ir doti mūsu laimei tagadnē un nākotnē un nav piedeva Kristus upura nāvei.

2.Mozus 20:10- "Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos." Ko nozīmē "nekādu darbu"? Vai tas nozīmē nekādu fizisku vai garīgu aktivitāti? Vai tas nozīmē vispilnīgāko atpūtas stāvokli? Laikam jau miegs ir vispilnīgākais atpūtas stāvoklis, kurā cilvēka miesa un gars atjaunojas, un cilvēks patiesi nedara nekādu darbu. Tātad, vadoties pēc baušļa, ir jānoguļ miegā no saules rieta piektdienā līdz saules rietam sestdienā 24st. Un ne vien pašam, bet ģimenei, mājas viesiem un mājlopiem.

Jūdi saprata, ka sabata bausli nevarēs skaidrot burtiski un būs nepieciešama interpretācija. Tā farizeji izstrādāja sabata likumu, kuru Kristus gan noraidīja un paskaidroja Marka 2:27, ka "sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ". Tātad sabats ir izveidots mūsu dēļ, tas pieder mums, un mēs to nevaram nozagt Dievam, un ir nepareizi to salīdzināt ar aizliegtā augļa noraušanu Ēdenes dārzā. Elizabete Talbota raksta: "Tā vietā, lai baudītu un svinētu mūsu atpestīšanas piemiņu, daudzi ir centušies šo dienu pārveidot par kāpnēm, lai sasniegtu debesis. Gadiem ilgi vērojot draudzes locekļus, kas garlaikotām sejām pastāvīgi veras savos rokaspulksteņos, lai zinātu īsto laiku, kad sabats beidzas, un kas raksta nebeidzamus skumjus sarakstus, ko drīkst un ko nedrīkst darīt šajā svētajā dienā, es izvēlējos pētīt tēmu par patieso mieru Kristū." (“Es tev došu mieru”, 20.lpp.)

Tātad mēs gribam runāt par kvalitatīvu atpūtu kopā ar Dievu. Par patieso mieru Kristū, kuru Dievs ir novēlējis cilvēkam pie radīšanas un atļāvis baudīt neizmērojamās variācijās. Citiem vārdiem izsakoties - katrs cilvēks atpūšas un satiekas ar savu Radītāju viņam vispiemērotākajos apstākļos un veidā, ar to netraucējot citu cilvēku atpūtu un sabata mieru. Runa taču ir par radīšanas notikuma atceri ar septīto dienu kā dienu, kad Dievs noslēdza pasaules radīšanas darbu, no nekā uz vislabāko, un atpūtās ne tāpēc, ka būtu noguris (Dievs nevar nogurt- Ebr. 1:3), bet lai priecātos par to, ko Viņš bija radījis kopā ar tiem, kurus Viņš ir radījis.  1.Moz. 2:2-3: "Un Dievs pabeidza septītajā dienā savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis."

Sabats ir brīnišķīga Dieva atklāsmes diena, kad mēs dalāmies labajā un skaistajā ar citiem un arī paši baudām labāko, ko Dievs ir devis mums tur, kur mēs esam. Ebreju tautas izteiciens vēsta: "Pasaule tika radīta sešās dienās bez dvēseles. Bet tad septītajā dienā pasaulei tika dāvināta dvēsele." (www.wiseoldsayings.com/shabbat-quotes/) Patiesi, Radītājs mums ir uzdāvinājis ne tikai dzīvību, bet arī darba - atpūtas ciklu, kur septītā diena nedēļas ciklā ir vispriecīgākā un laimīgākā diena, kad mēs visi kopā ar Radītāju priecājamies par to, ko Dievs ir radījis un arī caur Jēzu Kristu izglābis pēc grēka ienākšanas Viņa radītajā pasaulē.

Tāpēc mums nevajadzētu izveidot sabata likuma kodeksu jeb citus kristiešus vērtēt, vadoties pēc savas sabata turēšanas izpratnes vai ieraduma. Kristus mums ir atstājis ilustratīvu mācību Marka 2:23-27: "Un notika, Viņam sabatā pa labību ejot, Viņa mācekļi, pa ceļu iedami, sāka plūkt vārpas. Un farizeji Viņam sacīja: "Raugi, ko tie dara sabatā, kas nav ļauts?" Un Viņš uz tiem saka: "Vai jūs nekad neesat lasījuši, ko Dāvids darījis, kad viņu spieda trūkums un tas bija izsalcis pats un tie, kas bija pie viņa? Kā tas iegāja Dieva namā augstā priestera Abjatāra laikā un ēda skatāmās maizes, ko ēst nav atļauts - kā tik vien priesteriem, un deva arī tiem, kas pie viņa bija." Un Viņš uz tiem sacīja: "Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ."

Tā vietā, lai runātu par to, ko nedrīkst vai drīkst darīt sabatā, mums vajadzētu runāt par to, kā septīto dienu nedēļas ciklā pārvērst par laimes un prieka pielietu atpūtas dienu kopā ar Dievu. Bībeles sabats mūs aicina apstāties un atpūsties. Šī pasaule griežas pārāk ātri, un vienmēr būs kāds nākošais darbs, ko izdarīt. "Sabats ir Dieva īpašā dāvana cilvēkiem, lai tie uzkrātu spēkus nākotnes bankā un pagarinātu mūžu." (www.wiseoldsayings.com/shabbat-quotes/) Ja gribat pagarināt savu mūžu, tad sviniet sabata svētkus kopā ar Dieva ģimeni un draugiem. Satiekieties un priecājieties par to, cik Dievs ir labs. Pozitīvisms, labas domas, veselīgs un gards ēdiens, fiziskas aktivitātes svaigā gaisā, Kristus miera tuvums brāļu un māsu sadraudzībā dievkalpojumā ir tikai skice pilnvērtīgai sabata dienai. Vislabāk ir jau nedēļas gaitā padomāt, kā nākošo sabata dienu veidot par mazu paradīzi šeit uz zemes. Jo patiesi sabats savieno bijušo paradīzi ar nākotnes paradīzi. "Tas nav pārtraukums dzīves skrējienā, bet dzīves piepildījuma augstākais punkts." (www.wiseoldsayings.com/shabbat-quotes/) Mums vajadzētu lūgt, lai Kristus sagatavo sabata svaidāmo un atver mūsu garīgās acis, lai mēs varētu baudīt sabata īsteno labumu un svētību.
Jāņa 9:14- "Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis."

Noslēgumā vēlos ieteikt izlasīt Elizabetes Talbotas grāmatu "Es tev došu mieru" (I Will Give You Rest by Elizabeth Viera Talbot), nopērkamu Patmos izdevniecības veikalā: www.patmos.lv/es_tev_dosu_mieru/
Kas ir sabats? – 4 Kas ir sabats? – 4 Reviewed by VA redakcija on svētdiena, marts 15, 2020 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.