Vai adventisms ir no Dieva vai cilvēkiem?

Draudzē daudzi ir pārliecināti, ka tieši Adventistu draudze (konfesija) ir Dieva atlikuma draudze, kurai ir īpaša šim laikam paredzēta vēsts. Pārējās konfesijas ir tās, no kurām patiesajiem Dieva bērniem būs jāiznāk laukā, lai pievienotos septītās dienas adventistiem. Tomēr šī pārliecība daudzos adventistos ir sākusi grīļoties vai izzudusi pavisam.

Vai adventistu organizācija, kas piedzīvoja īpašu Dieva klātbūtni savā tapšanas brīdī un tika apdāvināta ar praviešu gara dāvanu, patiešām ir no Dieva? Vai tā ir tikai cilvēku gribas veidota un uzturēta? Lai to noskaidrotu, apskatīsim dažas Bībelē atrodamas ilustrācijas, kas izgaismos vairākus ar draudzi saistītus aspektus.

Dievam ir tikai viena draudze

Ilustrācijas, kas Bībelē attiecināmas uz draudzi, norāda, ka Dievam ir tikai viena draudze. Jau pirmajā Bībeles grāmatā Dievs īpaši aicina un veido vienu tautu, ebrejus – Ābrahāma pēcnācējus. Lai gan tautas pasaulē bija daudz, tomēr Dievs izvēlējās īpašā veidā sadarboties tikai ar vienu tautu (5. Mozus 7: 6). Nevienai citai tautai netika uzticēts tas, kas ebrejiem. Viena vienīga izredzētā tauta. Tas liek domāt, ka arī draudze Dievam ir tikai viena.Draudze tiek pielīdzināta arī templim. Cik daudz tempļu bija Dievam? Tikai viens. Vecajā Derībā ir doti stingri norādījumi, ka uz šīs pasaules ir tikai viena pielūgsmes vieta (5. Mozus 12: 13, 14). Sākotnēji tā bija saiešanas telts, bet vēlāk Salamana celtais templis Jeruzālemē, kas tika nopostīts un atkal uzbūvēts vairākas reizes. Ja Dieva ļaudis tiek salīdzināti ar vienīgo templi, tas nozīmē, ka arī draudze Dievam ir tikai viena.


Vēl Dieva tauta tiek salīdzināta ar līgavu un sievu. Šai ziņā Bībele ir nelokāma – vīrietim ir paredzēta viena sieva. Turklāt Dievs tiek attēlots kā uzticams vīrs, kurš mīl un rūpējas par savu sievu, nevis maina tās, kad iepatīkas. Arī šis salīdzinājums norāda uz to, ka Dievam ir tikai viena draudze.
Kura ir īstā?

Esam noskaidrojuši, ka Dievam ir tikai viena draudze. Dabīgs jautājums, kā atpazīt šo īsto un vienīgo? Apustuļu darbu grāmatā var atrast pirmkristiešu draudzes aprakstu (piem., Apustuļu darbi 2: 42). No šī un citiem aprakstiem var secināt, ka draudzes darbības pamatā bija vismaz pieci elementi. Draudze 1) savā mācībā stingri turējās pie Bībeles (apustuļu mācības), 2) pastāvīgi lūdza Dievu, 3) dzīvoja sadraudzībā – mīlēja cits citu, 4) sludināja Jēzu Kristu[1] un 5) darbojās Svētā Gara spēkā.Ja draudze ir autobuss, tad šie pieci minētie aspekti ir kā pieci autobusa riteņi. Īstā Dieva draudze nevar bez neviena no šiem riteņiem.Un tomēr, ja mēs pēc šīm pazīmēm centīsimies atrast īsto konfesiju, mēs nonāksim strupceļā. Paklausieties Kristīgo radio – gandrīz visas konfesijas kā viena apgalvo, ka tās turas pie Bībeles – Sola scriptura. Visās draudzēs notiek lūgšanas. Lielākā daļa konfesiju sludina Kristu kā savas ticības un eksistences pamatu. Visas varēs stāstīt par pagātnes notikumiem, kas skaidri parāda Dieva Gara spēku un vadību.

Kas attiecas uz mīlestību, tad visas konfesijas to uzsver, bet visām tās pietrūkst. Dažs varbūt teiks, ka pat pirmkristiešu draudzē tās varēja būt vairāk. Vienas konfesijas ietvaros būs gan ļoti mīlošas draudzes, gan arī savtīgas un īgnas. Turklāt pirmais iespaids ne vienmēr ir pareizais. Draudze, kas izskatās ļoti mīloša un silta, tāda var būt tikai ārēji. Cita, kas sākotnēji šķiet vēsa un vienaldzīga, grūtos brīžos var parādīt īstu uzupurēšanos un mīlestību. Tāpēc arī šī pazīme var izrādīties nederīga īstās konfesijas meklējumos.

Tātad, skatoties uz draudzēm, mēs redzam veselu autobusu parku, kurš varētu atbilst Bībeles aprakstam par patieso Dieva draudzi.Kā jums šķiet, kuru draudzi attēlo nākamais autobuss?Vai izskaitījāt riteņus? Cik sanāca? Jā, 28. Brīžiem šķiet, ka Adventistu draudzes autobuss brauc uz 28 riteņiem, jo tai ir 28 pamatmācības. Ir mācītāji, kas visas šīs mācības ilustrē kā ķēdi, kur katra mācība ir kā viens posms. Ja kaut vienu izņem ārā, ķēde ir pušu. Ja tā, tad adventistu draudzes autobuss tiešām brauc uz 28 riteņiem.

Tomēr es gribētu to ilustrēt nedaudz citādāk. Tās 28 mācības ir kā riteņu detaļas. Saliekot šīs detaļas kopā, sanāk tie paši riteņi, kas citām konfesijām. Varbūt atšķiras skrūvju skaits.Man personīgi adventistu mācībās ļoti pietrūkst šāds apkopojums, kas skaidri pasaka galvenās draudzes vērtības (pamatus), kuras pēc tam var detalizēti paskaidrot, sadalot daudzos apakšpunktos. Pretējā gadījumā draudzes iekšienē varam cīnīties par sīkumiem, atstājot novārtā lielās lietas.

Draudze nav organizācija

Kad samariete jautāja, kurā kalnā ir jāpielūdz Dievs, Jēzus atbildēja:
Tici man, sieva: nāk stunda, kad jūs nepielūgsiet Tēvu nedz šajā kalnā, nedz Jeruzālemē. (Jāņa 4:21)
Viņš turpina:
Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs Tēvu Garā un patiesībā. Jo Tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. (23. p.)
Tātad Dieva īstā draudze neatrodas kādā noteiktā kalnā vai organizācijā. Noteicošais nav organizācija, bet gan cilvēki, kas veido ar Dievu patiesas attiecības. Un šādi cilvēki atrodas dažādās organizācijās un dažādās, es pat teiktu, visās konfesijās.Saviem mācekļiem Jēzus teica, ka viņa avis atrodas arī citās kūtīs, kuras visas tiks savestas kopā kā viens ganāmpulks. Tātad kūtis jeb konfesijas (pat organizācijas un reliģijas) var būt dažādas, bet īstā draudze ir tie cilvēki, kas dzird Kristus balsi un seko Viņam. Šādi cilvēki ir visās konfesijās. Un nav neviena konfesija, kurā būtu tikai šādi cilvēki.Aizejot no šīs pasaules, Jēzus deva uzdevumu saviem mācekļiem:
Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas! (Mateja 28: 19)Tātad vairs nav tikai viena fiziska tauta uz šīs planētas, kas pretendē uz izredzētās statusu. Tagad īstā draudze ir visās tautās un valstīs. Galvenais nav teritorija vai etniskā piederība, bet gan Kristus māceklība.

Kā ir ar adventismu?

Tātad Dievam ir tikai viena draudze. Un tā nav konkrēta konfesija, reliģija vai tauta. Īstā Dieva draudze ir cilvēki no visas pasaules un no visām konfesijām, kas atsaukušies Dievam. Kā tad ir ar Septītās dienas adventistu draudzi? Vai šo organizāciju izveidoja Dievs vai cilvēki?

Es atrodu atbildi tajā, ka Dievs dod savai draudzei dāvanas. Katram draudzē ir sava dāvana. Vienam dziedāt, citam lūgt, citam mācīt un tā tālāk. Tieši tāpat ir arī dāvanas vadīt jeb organizēt. Tā Dieva cilvēki Gara spēkā ir ierosinājuši: “Klau, kalposim Dievam kopā, organizēti!” Tā tiek izveidota organizācija. Vai tā ir no Dieva vai cilvēkiem? Gan, gan. Vai tā ir ideāla un bez kļūdām? Noteikti nē. Vai tie, kam ir dziedāšanas dāvana, dzied bez kļūdām? Vai tie, kuriem ir mācīšanas dāvana, māca bez kļūdām? Vai runātāji nepieļauj nevienu cilvēcisku aplamību?

Dievs dod mums dāvanas un savu spēku, bet mēs neviļus pieliekam kaut ko no sevis. Tāpat arī mācītāji runā Dieva Gara spēkā, bet gribot negribot pieliek kaut ko no sevis. Arī vadītāji un organizētāji, kas dibināja Adventistu organizāciju, un tie, kas to vada pašreiz, to darīja un dara Dieva Gara spēkā. Tomēr tur neiztrūka arī cilvēcisko kļūdu un nepilnību. Adventistu organizācijā varam saskatīt Dieva Gara darbību, bet tiek pieņemti arī daudzi cilvēciski lēmumi.


Tāpēc es uzskatu, ka Dievs ir izsaucis Adventistu kustību un varbūt pat ar īpašu vēsti. Viņš vienmēr ir klātesošs cilvēkiem, kuri no sirds meklē Viņa prātu un aicina pasauli uz atmodu. Gluži tāpat Dievs ir izsaucis esamībā daudzas citas kustības (valdensiešus, protestantu reformāciju, brāļu draudzes u.c.). Cilvēki uz to pamata veido konfesijas, lai šī kalpošana būtu organizēta un efektīvāka. Tomēr piederība konfesijai nenozīmē piederību patiesajai Dieva draudzei. Patiesā draudze ir ārpus šo konfesiju robežām. Tā veidojas no cilvēkiem, kas patiesi meklē Dievu, atsaucas Kristus aicinājumam un kļūst par Viņa mācekļiem. Konfesijas nāk un iet, bet Dieva draudze paliek mūžam.
[1] Praktiski visas Apustuļu darbu grāmatā pierakstītās runas ir par Jēzu Kristu.

Vai adventisms ir no Dieva vai cilvēkiem? Vai adventisms ir no Dieva vai cilvēkiem? Reviewed by Ulvis Skadiņš on piektdiena, jūnijs 21, 2019 Rating: 5

Nav komentāru:

ads 728x90 B
Nodrošina Blogger.